Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Sve što trebate znati o e-nabavi

Što je e-nabava?

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokrenuo se modul elektroničke javne nabave (e-nabava).

E-nabava sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.

Sustav je u potpunosti usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi i Uredbom o načinu i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te su ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi.

Korištenje usluga e-nabave za naručitelje u postupcima javne nabvave dodatna je usluga koja je na komercijalnoj osnovi sukladno određenom cjeniku, dok je za ponuditelje dostava elektroničkih ponuda u potpunosti besplatna.

E- dostava i E-ocjena

Elektronička dostava ponuda (e-dostava) je modul koji omogućava elektroničku dostavu zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata elektroničkim putem.

Modul e-dostave je namijenjen kako za naručitelje tako i za ponuditelje u postupcima javne nabave te obuhvaća tri segmenta: pripremu postupka od strane naručitelja, mogućnost dostave ponuda elektroničkim putem od strane ponuditelja, te javno otvaranje ponuda i generiranje Zapisnika s javnog otvaranja ponuda od strane naručitelja.

Za mogućnost elektroničke dostave ponuda ponuditelji moraju ispuniti dva preduvjeta: posjedovati certifikat za digitalni potpis te Adobe Acrobat Pro ili drugi PDF čitač sa omogućenom opcijom digitalnog potpisivanja (DigiSigner, Foxit…)

Osim E- dostave, E- nabava obuhvaća i Elektroničku evaluaciju ponuda tj. e-ocjenu) namijenjenu isključivo naručiteljima a koja sadrži generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (pregled i ocjena ponuda) te generiranje Odluke o odabiru (odabir ponuditelja).

Kako do certifikata?

U Republici Hrvatskoj Financijska agencija (FINA) je za sada jedini registrirani izdavatelj digitalnih certifikata pri Ministarstvu gospodarstva. Više informacija na http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=960

Proces dobivanja digitalnih certifikata (na FINA e-kartici ili USB tokenu) je vrlo jednostavan, s tim da se određeni dokumenti i procedura zahtijevaju isključivo jer se radi o certifikatima za “napredni elektronički potpis” tj. potrebno je “nedvojbeno identificirati” korisnika.

U najbližoj Fininoj poslovnici potrebno je: ispuniti zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata, potpisati ugovor o obavljanju usluga certificiranja, te priložiti fotokopiju osobne iskaznice osobe za koju se traže certifikati.

Ako prvi put predajete zahtjev za izdavanje certifikata, odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je, uz gore navedenu dokumentaciju, predati i fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, Rješenje o upisu u nadležni registar i Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na http://rdc.fina.hr

Napomena: Budući da postoji više vrsta certifikata, zatražite onaj za napredni elektronički potpis.

Obzirom da je certifikat osobni (unutar tvrtke) potrebno je zatražiti certifikat za svaku osobu koja po aktima tvrtke treba potpisati ponudu (više potpisnika, zamjenski potpisnici…)

Cijena certifikata

Trenutno, cijena izdavanja certifikata (jednokratno) je manja od 400 kn. Valjanost certifikata je dvije godine i on se može koristiti za sve poslove koje zahtijevaju napredni elektronički potpis – nije vezan samo za Elektronički oglasnik javne nabave. Ako ovlašteni potpisnici Ponuditelja već imaju valjani certifikat zbog nekih drugih potreba (porezna prijava i sl.) on će biti odgovarajući i za poslove u sklopu ranije navedenog oglasnika.

Nakon dvije godine potrebno je zatražiti reizdavanje novog certifikata.

Važno za istaknuti: Od kada je obvezno uvođenje E- dostave?

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13), čl. 42., od 1. srpnja 2015. naručitelji su od 1. siječnja 2015. za nabavu velike vrijednosti, a od 1. srpnja 2015. za nabavu male vrijednosti, dopustiti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje za otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom inatjecateljski dijalog.

Predstavnici privatnog sektora – ponuditelji, od 1. siječnja 2015., ukoliko dostavljaju ponude u postupcima javne nabave raspisane od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu mogu dostavljati isključivo e-ponude. U slučaju ostalih naručitelja, ponuditelji imaju malo više vremena za pripremu, jer obveza dostavljanja isključivo e-ponuda, nastaje od 1. siječnja 2016. za nabavu velike vrijednosti, a najkasnije od 1. srpnja 2016. za nabavu male vrijednosti.

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice