Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Pregled i najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz OP Konkurentnost i kohezija za 2020. godinu.

1. Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

 • Indikativni datum objave: 1.10.2020.
 • Indikativni datum objave rezultata: 30.06.2021.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 80.000,00 kn – 40.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 35 – 60%
 • Prihvatljivi korisnici: Vlasnici/korisnici zgrada u kojima se obavlja društvena djelatnost:

– tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;

– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;

– vjerske zajednice;

– udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

Aktivnosti energetske obnove javnih zgrada:

– energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2;

– izrada glavnog projekta energetske obnove;

– provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere;

– stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja;

– energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove;

– upravljanje projektom i administracija;

– promidžba i vidljivost projekta.

Pregled i najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz OP Učinkoviti ljudski potencijali za 2020. godinu.

1. Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO-a

 • Indikativni datum objave: listopad 2020.
 • Indikativni datum objave rezultata: travanj 2021.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 500.000,00 kn – 3.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Prihvatljivi korisnici: ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Potencijalni partneri: ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove za strukovno obrazovanje; osnivači srednjih škola; regionalne i lokalne razvojne agencije, pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, komore, organizacije civilnog društva, trgovačka društva
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih, odnosno programa cjeloživotnog učenja u skladu s metodologijom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 • Institucija koja raspisuje poziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2. Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima

 • Indikativni datum objave: listopad 2020.
 • Indikativni datum objave rezultata: travanj 2021.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 350.000,00 kn – 1.250.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Edukacija i osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva i volontera za pružanje usluga o javnog interesa i razvoj lokalne zajednice; unapređivanje i provedba postojećih i razvijanje i provedba novih programa kojima se direktno rješavaju postojeći problemi u zajednici (npr. omogućavanje dostupnosti socijalnih usluga pripadnicima ranjivih skupina lokalne zajednice u slabije pristupačnim područjima); unapređivanje i provedba postojećih i razvijanje i provedba novih i inovativnih kulturno-umjetničkih i sportskih programa s ciljem uključivanja lokalnog stanovništva svih dobnih skupina; osmišljavanje i provedba aktivnosti kojima se promovira autohtona kulturna i prirodna baština; razvoj društveno-poduzetničkih aktivnosti primarno vezanih uz tradicijske, autohtone djelatnosti kroz osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za osmišljavanje održivog poslovnog plana, financijsko upravljanje te vidljivost i promidžbu aktivnosti; umrežavanje organizacija civilnoga društva iz područja otoka i nerazvijenih područja
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ured za udruge Vlade RH

3. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi – faza II

 • Indikativni datum objave: studeni 2020.
 • Indikativni datum objave rezultata: svibanj 2021.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 500.000,00 kn – 3.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti; ustanove u kulturi; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Jačanje kapaciteta ciljanih skupina uključenih u proces sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi; razvoj i/ili uspostava sudioničkih modela upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti.
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ministarstvo kulture

4. Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje

 • Indikativni datum objave: rujan 2020.
 • Indikativni datum objave rezultata: ožujak 2021.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 500.000,00 kn – 1.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Prihvatljivi korisnici: obrazovne ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih uz primjenu HKO-a u područjima koja su od strateškog značaja za područje 7 odabranih urbanih aglomeracija, Razvoj i provedba kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja za stjecanje djelomičnih kvalifikacija i programa za vrednovanje, Organizacija raznih događanja za podizanje aktivnosti usmjerenih na povećanje sudjelovanja u programima cjeloživotnog učenja, Akcije s ciljem unapređenja sustava/usluga upravljanja karijerom
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

5. Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija

 • Indikativni datum objave: prosinac 2020.
 • Indikativni datum objave rezultata: lipanj 2021.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 400.000,00 kn – 1.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Prihvatljivi korisnici: škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, veleučilišta i škole stručnog visokog obrazovanja kao institucije koje organiziraju i provode stručne studije , jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Jačanje stručnog usavršavanja nastavnika kao i stalnog profesionalnog razvoja nastavnika u strukovnom obrazovanju promjenom pristupa poučavanju i jačanjem digitalnih kompetencija, jačanje i razvoj mogućnosti za učenja uz radno iskustvo učenika strukovnog obrazovanja u poduzećima potičući model naukovanja, praktičnu nastavu u tvrtkama i školama, razvoj inovacija kroz pristup odozdo prema gore jačanjem kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje, jačanje kapaciteta strukovnih škola za provedbu pristupa osiguranja kvalitete, promicanje jačanja učeničkih kompetencija kako bi se poboljšali uvjeti za stjecanje praktičnih vještina.
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Natječaji koji su na rezervnoj listi, tj. popis projekata koji dodatno mogu biti objavljeni u okviru Godišnjeg plana za 2020. godinu ovisno o spremnosti natječajne dokumentacije te rezultatima izvršenja planirane provedbe objave Poziva u ostatku godine:

1. Igraj se i uči – pružanje usluge produženog boravka

 • Indikativni iznos financijske omotnice: 70.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Osnovne škole, u skladu s podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje nemaju organiziranu uslugu produženog boravka
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti usmjerene na osiguravanje usluga za djecu/učenike osnovnih škola koje doprinose usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

2. Financijska pismenost

 • Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provođenje aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o važnosti financijske pismenosti. Provođenje formalnih i neformalnih edukacija financijske pismenosti.
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ured za udruge Vlade RH

3. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja

 • Indikativni iznos financijske omotnice: 27.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Jačanje stručnih kapaciteta i opremanje udruga za provedbu programa neformalnog obrazovanja u području građanskog odgoja i obrazovanja; razvoj i provedba programa edukacije/treninga učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja; aktivnosti razmjene iskustava između učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja; izrada i provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja namijenjenog učenicima koji uključuje participativne metode (debate; rad u skupinama; rad u paru; korištenje multimedije; brainstorming; dramske metode; iskustvene vježbe i sl.); razvoj metodologije praćenja i vrednovanja programa građanskog odgoja i obrazovanja; izrada priručnika, udžbenika i stručne literature u području građanskog odgoja i obrazovanja; podizanje javne svijesti o važnosti tema koje se odnose na građanski odgoj i obrazovanje (organizacija javnih rasprava; zagovaračke kampanje)
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ured za udruge Vlade RH

4. Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih

 • Indikativni iznos financijske omotnice: 79.925.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Ustanove za obrazovanje odraslih
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: provedba programa obrazovanja odraslih za pripadnike NEET skupina; financiranje troškova prijevoza polaznicima, osposobljavanje za upravljanje pojedinim kategorijama vozila, nabava opreme potrebne za sudjelovanje u programu
 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

5. Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

 • Indikativni iznos financijske omotnice: 70.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice područne (regionalne) samouprave u kojima se ne pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji u skloništu: Koprivničko – križevačka županija, Krapinsko – zagorska županija, Virovitičko – podravska županija, Požeško – slavonska županija, Ličko – senjska županija, Dubrovačko – neretvanska županija.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

Uspostava skloništa i pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji, Pružanje usluge savjetovanja i pomaganja; Osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za aktivaciju i ulazak u svijet rada i pohađanje verificiranih programa obrazovanja odraslih; Pružanje programa osnaživanja, podrške i praćenja nakon izlaska iz skrbi; Jačanje kapaciteta stručnjaka; Senzibiliziranje i osvještavanje javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji.

 • Institucija koja raspisuje Poziv: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice