Posjetite nas
Josipa Jurja Strossmmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Kontaktirajte nas
info@czposijek.hr
Tel: 0800 345 345

Nova verzija Zajedničkih nacionalnih pravila (verzija 6.0) i Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Dugogodišnjim iskustvom u provedbi EU projekata uočilo se kako je nerazumijevanje i nesnalaženje u postupcima nabave najveći problem i najčešći razlog neprihvatljivosti troškova projekta, odnosno uzrok izricanja brojnih financijskih korekcija, kako kod obveznika, tako i neobveznika Zakona o javnoj nabavi. Upravo zato, nastojimo Vas pravovremeno informirati o svim novostima vezanim uz predmetnu problematiku.

Ono što Vam ovim tekstom želimo poručiti jest da je 01.06.2020. godine stupila na snagu nova verzija Zajedničkih nacionalnih pravila (verzija 6.0), a korisnici bespovratnih sredstava dužni su postupati po Prilogu 3.- Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, tj. prilogu koji je uvijek sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Za one koji su projektne prijedloge podnosili ranije (kada je vrijedila neka druga verzija istih pravila), a Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuju nakon stupanja na snagu novih pravila, važno je napomenuti kako Ugovorna tijela omogućuju odabir između prethodne verzije pravila koja je bila objavljena u sklopu natječajne dokumentacije i nove verzije pravila (u ovom slučaju: verzije 6.0), uz napomenu da ste slobodni odabrati onaj Prilog 3. koji za sebe smatrate povoljnijim.

Kako bismo Vam olakšali izbor, u nastavku dajemo razlike između prethodne verzije pravila i najnovije verzije pravila iz lipnja 2020.

Izmijenjena točka pravila Prethodna verzija pravila Verzija 6.0. (lipanj 2020.)
1.2.

NOJN je obvezan postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa. Sklapanje ugovora nije dozvoljeno s povezanim društvima odnosno povezanim osobama, osim u slučaju ako je povezano društvo odnosno povezana osoba jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja, a što je NOJN dužan i dokazati.

Pravilo se primjenjuje na odgovarajući način i na sljedeće povezane osobe: na srodnike po krvi u uspravnoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike. Odgovorna osoba NOJN-a dužna je potpisati Izjavu o nepostojanju sukoba interesa prije provedbe postupka u skladu s ovim Pravilima.

Nova verzija pravila podrobnije definira načelo izbjegavanja sukoba interesa.
2.3. Predmet nabave potrebno je opisati tehničkim karakteristikama i/ili pomoću funkcionalnih zahtjeva. Ako se navode robne marke, tada svako upućivanje na robnu marku mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno« (osim u slučaju nadogradnje ili tehničke interoperabilnosti na postojeći sustav kada je to jedini proizvod koji je tehnički prihvatljiv). Predmet nabave potrebno je opisati tehničkim karakteristikama i/ili pomoću funkcionalnih zahtjeva. Ako se navode robne marke, tada svako upućivanje na robnu marku mora biti popraćeno izrazom »ili jednakovrijedno«, a primjenu iznimke obrazlaže NOJN. Dio u zagradi iz prethodne verzije uklonjen je.
4.1.1. Za nabavu robe, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 150.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave.

Povećani su tzv. „pragovi“ koji definiraju provođenje određenih vrsta postupaka nabave, i to na sljedeći način:

Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 200.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave.

Za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 500.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave.

4.2.1. Za nabavu roba, usluga i radova ukupne procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN provodi postupak objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr .

Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN provodi postupak objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN provodi postupak objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

4.3.3. Iznimno od točke 4.3.1. ovog Pravila, ako je vrijednost nabave osnovnog ugovora uvećano za procijenjenu vrijednost dodatnih radova, roba ili usluga veća od 150.000,00 bez PDV-a, NOJN mora za dodatne isporuke robe ili dodatne radove i usluge provesti postupak nabave u skladu s postupkom opisanim u točki 4.2. ovih Pravila.

U skladu s promjenom „pragova“, mijenja se i točka 4.3.3.

Iznimno od točke 4.3.1. ovog Pravila, ako je vrijednost nabave osnovnog ugovora uvećano za procijenjenu vrijednost dodatnih roba ili usluga veća od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za radove veća od 500.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN mora za dodatne isporuke robe ili dodatne radove i usluge provesti postupak nabave u skladu s postupkom opisanim u točki 4.2. ovih Pravila.

5.1.

Sve prethodno navedeno ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa NOJN:

 • stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge koje sklapaju pružatelji audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga
 • termine pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji se sklapaju s pružateljima audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga
 • usluge arbitraže i mirenja
 • usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka i usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika
 • usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju javni bilježnici
 • ugovore o radu
 • usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakama 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ako korist od njih nema isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova te u cijelosti ne plaća pružanje tih usluga
 • ugovore kojima se pribavlja usluga objave u Narodnim novinama.

Dodaju se još neki ugovori koji su izuzeti od primjene pravila.

Sve prethodno navedeno ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa NOJN:

 • stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge koje sklapaju pružatelji audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga
 • termine pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji se sklapaju s pružateljima audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga
 • usluge arbitraže i mirenja
 • usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka i usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika
 • oglašavanje na društvenim mrežama bez posredovanja marketinških agencija
 • usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju javni bilježnici
 • ugovore o radu
 • usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakama 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ako korist od njih nema isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova te u cijelosti ne plaća pružanje tih usluga
 • ugovore kojima se pribavlja usluga objave u Narodnim novinama
 • izdatak za jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija (ako je riječ o prihvatljivom izdatku)
6.7. Nije regulirano.

Dodana je nova odredba.

NOJN nije obvezan provoditi neprihvatljive aktivnosti unutar projekta i primjenjivati ovo Pravilo kada je riječ o neprihvatljivim troškovima projekta, pod sljedećim uvjetima:

– treba se obratiti pozornost da se predmetna situacija ne izjednačava sa slučajem kada je aktivnost prihvatljiva, ali pripadajući troškovi nisu. U tom slučaju NOJN je obavezan provesti te aktivnosti ako su bile predmetom ocjene (bodovanja u postupku dodjele bespovratnih sredstava) ili su neizostavan dio projekta, ali nije obvezan primijeniti ovo Pravilo.

– u situaciji kada se radi o jednom predmetu nabave, ne trebaju se odvajati stavke prihvatljivih i neprihvatljivih troškova na način da se samo prikazuju prihvatljivi troškovi, jer je riječ o međusobno ovisnim troškovima zbog kojih se predmet nabave razmatra kao cjelina, a što podrazumijeva i primjenu pravila za NOJN u odnosu na (cijeli) predmet nabave. Je li riječ o jednom predmetu nabave ocjenjuje NOJN kao naručitelj, što ne isključuje obvezu NOJN-a postupiti po takvoj uputi Posredničkog tijela razine 2, ili pak u skladu s uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, ako navedeno utvrđuju.

6.8. Nije regulirano.

Dodana je nova odredba.

Ako se radi o kombinaciji robe i/ili usluga s radovima, glavni predmet nabave su radovi, ako je njihova vrijednost u procijenjenoj vrijednosti nabave (bez PDV-a) veća od 50% vrijednost nabave. Ako se na radove odnosi manje od 50% vrijednosti nabave, glavni predmet nabave su usluge ili roba, ovisno o tome koji predmet nabave ima veću vrijednost. U slučaju kad se radi o kombinaciji usluga i robe, glavni predmet nabave je onaj koji ima veću vrijednost u procijenjenoj vrijednosti nabave (bez PDV-a).

Ove stranice koriste tehnologiju internetskih 'kolačića', a kako bismo Vam ponudili bolje iskustvo. Više informacija o njima, kao i o detaljima iz domene privatnosti, možete saznati putem sljedeće poveznice